Kurumsal Koçluk Hizmeti

Detaylar

Koçluk(Coaching) en kısa ve öz anlatımla; istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren ve bizi adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir sistemdir. Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır.

Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar.Koçluk sisteminin kurulması ve koçluk ortamının yaratılması için önce kurumlarla bir dizi görüşme yapılmaktadır. Bu görüşmeler, CEO dahil tüm çalışanları kapsamaktadır. Görüşmelerin sonunda, koçluk ortamının yaratılması için gerekli fiziki ve beşeri alt yapı oluşturulmaktadır.

Kurumsal Koçluk, kurumsal farkındalık kazandırır. Vizyon, misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur.

Kurumsal Koçluk çalışmalarında kurum içi “iletişim” ve “takım ruhu”esastır. Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır,farklı konularda beyin fırtınaları yaratılarak çalışanların tümü çözümün parçası haline getirilir.

Kurumsal Koçluk ile;

 • Liderlik.
 • Vizyon geliştirme,
 • Karar verme süreçlerine dair yaklaşımlar,
 • Motivasyonu güçlendirme,
 • Kariyer beklentilerine ulaşma,
 • Kurumdaki bireyler arasındaki uyum,
 • Kişilerin içlerindeki liderlik becerilerinin ortaya çıkarılması,
 • Olayların içten ve dıştan bakarak değerlendirilmesi,
 • Performanslarının değerlendirilmesi,
 • Hedef koyma ve uygulama kolaylıkları sağlar.

Koçluk hizmeti alan şirketler için bu çalışmalar, ciddi bir insan kaynakları yatırımının göstergesidir. Şirketler, çalışanlarına sundukları bu gelişim fırsatıyla bir çok açıdan hem yüksek performanslı çalışanlara sahip olmakta hem de takım, moral çalışmaları ve kendilerini tanımaları yönünde iyileşmeye ve gelişmeye olanak sağlamaktadırlar. Kurumlarda belirlenen çalışanlarla hem bireysel koçluk hem de takım koçluğu çalışmaları yapılabilmektedir.

Kurumsal Koçluk Çalışmaları; Kurumsal Koçluk (Bireylerle birebir yapılan Koçluk çalışması), Takım Koçluğu ve Satış Koçluğu alanlarında yapılmaktadır.

Koç kime denir? Bir koçun taşıması gereken özellikler nelerdir?

Koç, yukarıda verilen tanımda belirtilen hizmeti icra eden kişidir. Yani koçlar, danışanlarının net gelecek resimleri belirlemelerine ve bu gelecek resmine doğru etkin bir biçimde ilerlemelerine destek olurlar. Bunu yaparken danışanlarının ulaşmak istedikleri gelecek resmi bağlamında etkin ve etkin olmayan davranışlarının, düşünüşlerinin ve tutumlarının farkına varıp bunları etkin davranış, düşünüş ve tutumlarla değiştirmelerine yardımcı olurlar. Yani aslında danışanlarını hedeflerine taşımak yerine, kendilerini hedefe taşıyacak kaynakları ve becerileri edinmelerine destek olurlar. Bu açıdan koçluk, bir performans desteğinden çok, bir öğrenme deneyimidir. Koçluk mesleğine soyunan kişilerin de doğal olarak bu hizmeti verebilecek ve bu öğrenme sürecini destekleyecek alt yapıya sahip olması önemlidir. Bu altyapıyı oluşturan en önemli öğeler şunlar:

Mesleki eğitim: En başarılı koçlara baktığımızda hemen hemen hepsinin koçluk meslek eğitimi dışında müspet bilimler veya sosyal bilimler alanlarından (mühendislik, ekonomi, psikoloji, işletme, vb.) birinde veya birden fazlasında ciddi bir akademik eğitimleri olduğunu da görüyoruz.

Tecrübe: Koçluk, üniversiteden mezun olur olmaz yapılacak bir meslek değil. Hizmet verdiğimiz danışanlar, yaşamlarında belirli dönüm noktalarında desteğe ihtiyaç duydukları için karşımıza geliyorlar ve çoğu da mesleki ve özel yaşamlarının belli bir noktasına gelmiş kişiler. Bu açıdan kendilerinin içinde bulunduğu durumu anlayabileceklerine inandıkları ve kendilerine yol gösterme konusunda güven duyabilecekleri, aynı dili konuşan bir kişi ile çalışmaları önemli. Bu açıdan koçluk genellikle ikinci kariyer olarak icra edilen bir meslek.

Koçun kendi gelişim yolculuğu: koçluk, ve bir başkasına destek vermeyi içeren her meslek, gerçekten hizmeti verenin kendi zayıf ve güçlü yanlarını, gelişmiş ve gelişmemiş taraflarını bütün çıplaklığı ile ortaya koyar. Bu açıdan iyi bir koç, hiç bitmeyen bir gelişim süreci olan kişidir.

Kurumsal koçluğun kuruma katkıları nelerdir?

Kurum çatısı altında gerçekleştirilen koçluk çalışmalarının yukarıdaki maddede bahsedilen bireysel getirileri yanında kuruma da çok ciddi faydaları olabilir. Ancak her koçluk çalışması, amaçlanan faydalara göre tasarlanacağı için, bu faydalar kurumdan kuruma ve çalışmadan çalışmaya değişebilir.Örneğin bir koçluk çalışması kuruma şu katkıları sağlayabilir:

 • Artan üretkenlik
 • Yetenekli liderlerin kurumda tutulması
 • Yönetim kalitesinde yükselme
 • İş sonuçlarının iyileşmesi
 • Artan takım çalışması ve iletişim
 • Artan çalışan memnuniyeti
 • Artan müşteri memnuniyeti
 • Azalan çatışmalar

Kurumsal Koçluk Hizmeti Süreci Nasıl İşler?

Koçluk çalışması, özellikle kurum çatısı altında gerçekleşenler bir kaç aşamadan oluşur; öncelikle çalışma hedeflerinin belirlenmesi ve üzerinde mutabık kalınması. Bu aşamada danışan ve koç, ve eğer kurumsal bir çalışmaysa danışanın kurumu beraberce çalışarak çalışma hedeflerini belirlerler.

Veri toplama: Özellikle kurumsal çalışmalarda önemli olan bu aşamada, çeşitli anketler, 360 değerlendirmeler, kişilik envanterleri gibi enstrümanlar kullanılarak danışan hakkında veri toplanır.

Kişisel Gelişim Raporu ve geri bildirim: Bu toplanan veriler, koçu tarafından danışanla paylaşılır, güçlü yanları ve geliştirmesi gereken yanlar belirlenir, istenen hedeflere ulaşabilmesi için gerekli çalışma ve gelişim planı beraberce hazırlanır.

Koçluk çalışması: Koç ve danışanı daha sonra düzenli görüşmeler ile bu hedeflere doğru gelişim planı dahilinde çalışırlar. Bu görüşmeler genellikle haftalık veya iki haftada bir gerçekleşir. Görüşme aralarında da danışan koçuna telefonla veya e-maille ulaşarak destek alabilir. Böyle bir çalışma hedeflere göre 3 ay ile 1 yıl arasında sürebilir.